RESPUESTAS A DUDAS, CONSEJOS, Y NORMATIVA PARA APLICAR CORRECTAMENTE COMSUMIDOR RECONEGUTS COM EXPERTS per a tota associacions cultural que utilise material pirotècnic en i sense marcat CE, en la normativa ITC 18 (RD 989/30 DE OCTUBRE 2015

LA PENYA EL COET DE BURJASSOT INFORMA Y RESUELVE TUS DUDAS EN LA APLICACION DE LA ITC-18Os detallamos preguntas realizadas por parte de los colectivos festivos y las respuestas a las mismas. En rojo pregunta y en negro contestación:

  • ESTOS SÓN ELS PASSOS QUE S'HA DE SEGUIR PER A PODER REALITZAR UNA MANIFESTACIÓ FESTIVA (DESPERTA-COREEFOCS-PASEJA-CORDA) EN CE (MARCADO), Y SIN CE (SIN MARCADO). SEGONS LA ITC-18.

1- Crear una Associació o Agrupació Popular (l'Agrupació Popular es crea amb el NIF de l'Ajuntament).

2- Que com a mínim 1 component d'esta Associació este en possessió del carnet de RGCRE (Responsable de Grup de Consumidor Reconegut com a Expert) expedit per la Delegació del Govern.

3- Que la resta de components de l'Associació o Agrupació tinguen el certificat que els acredita com CRE (Consumidor Reconegut com a Expert) expedit per la Conselleria de Governació.

• SI JA ESTA CREADA L'ASSOCIACIÓ O AGRUPACIÓ POPULAR NOMÉS SEGUIR ELS SEGÜENTS PUNTS.

1- Com a regla general, els articles Pirotècnics utilitzats en els festejos que regula esta ITC hauran de disposar de marcat CE i estar catalogats. Estos articles podran ser de categories F1, F2, F3, T1 P1. Addicionalment, podran utilitzar-se articles pirotècnics que, per raons constructives o funcionals, no puguen disposar de marcat CE, al quedar exceptuats de l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de juny de 2013.

2- Únicament podran utilitzar articles pirotècnics en les manifestacions festives religioses, culturals o tradicionals que estiguen autoritzades per l'Ajuntament de la localitat on es realitzen, les persones pertanyents a algun Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts.

3- El RGCRE (Responsable de Grup de Consumidor Reconegut com a Expert) de l'Associació haurà de fer la comanda a l'empresa pirotècnica dels articles pirotècnics a utilitzar en la manifestació festiva. Sempre amb marcat CE, només es demanaran sense marcat CE quan per raons constructives o funcionals, no puguen disposar de marcat CE.

4- El següent pas serà presentar a l'Ajuntament (sempre que no siga el propi Ajuntament l'organitzador) els 13 documents que ens indica la ITC-18.

1. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del Grup o Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts participants.

2. Relació de persones integrants del Grup o Grups, amb indicació de les persones que els representen.

3. Dades de les persones responsables dels Grups i documentació justificativa d'haver rebut la formació en el programa formatiu establit en el punt 4.

4. Justificació documental de què tots els components dels Grups han rebut una formació específica per a la participació en la manifestació festiva d'acord amb el que establix el punt 4.

5. Permís escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de CRE menors d'edat.

6. Programa detallat de l'acte, amb indicació de l'espai de celebració o del seu recorregut, així com l'horari de realització.

7. Relació dels tipus d'artificis de pirotècnia que s'utilitzaran, descripció del seu funcionament, NEC per artifici i total. En el cas d'articles Amb marcat CE, indicació de les categories i números de catalogació.

8. Forma i instruccions d'utilització tradicional dels articles Pirotècnics prevista en la festivitat.

9. Riscos per als participants del Grup i mesures de prevenció i protecció per a pal•liar els dits riscos, indicant, si és el cas, la indumentària e equips de protecció individual recomanats.

10. Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes, tant per als participants com per a espectadors, així com, si és el cas, la indumentària i mesures de protecció recomanades per a la interacció en l'acte de terceres persones.

11. Justificació documental de què l'organitzador ha subscrit un segur de responsabilitat civil o una altra garantia financera que cobrisca els possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació festiva, i un assegurança d'accidents que cobrisca els possibles accidents en cas de participació de CRE menors d'edat, sense perjuí del compliment del que establix la normativa autonòmica o local a este respecte.

12. En el cas d'utilitzar-se articles sense marcat CE, al quedar exceptuats de l'àmbit de la Directiva 2013/29/UE per raons constructives o funcionals, Resolució d'autorització del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, per a fabricar, emmagatzemar i transportar articles Pirotècnics per al seu ús per consumidors reconeguts com a experts, en virtut l'article 21.5 del Reglament d'articles Pirotècnics i cartutxeria.

13. En el cas de manifestacions festives en què es vagen a usar menys de 50 quilograms de matèria reglamentada, l'Ajuntament, una vegada rebuda la sol•licitud d'autorització de la manifestació festiva i en qualsevol cas sempre que siga l'organitzador del festeig, comunicarà a la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent la celebració de l'acte aportant almenys, la documentació disposada en els punts 7 i 8 anteriors, i si és el cas la disposada en el punt 12, que s'entendrà autoritzat excepte denegació expressa.

En el cas que en la manifestació festiva vagen a ser usats més de 50 quilograms de matèria reglamentada serà preceptiva l'autorització expressa d'ús de la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent. En este cas, l'Ajuntament haurà d'adjuntar en la sol•licitud d'autorització, la documentació disposada en els punts 6, 7 i 8 anteriors, i si és el cas la disposada en el punt 12, junt amb la referència a la declaració de la manifestació festiva autoritzada per la Comunitat Autònoma.

La comunicació o sol•licitud d'autorització a la Delegació o Subdelegació de Govern indicades anteriorment hauran de realitzar-se amb una antelació mínima de 15 dies hàbils.

5- Serà competència de l'Ajuntament:
a) Autoritzar la celebració de la manifestació festiva, d'acord amb el que establix esta ITC i en la normativa autonòmica i local aplicable.

b) Donar difusió de la celebració de l'acte per a coneixement del públic, així com de l'espai o recorregut de l'actuació i de l'horari de realització.

c) Informar de les mesures de seguretat aplicables així com, si és el cas, de la indumentària i de les mesures de protecció recomanades per a la participació en la manifestació festiva de terceres persones.

d) Vetlar pel compliment de les mesures de seguretat i requisits establits per a cada acte.

  • Buenos días, quisiéramos salir de dudas, para realizar una desperta con chinos en la falla, hace falta el CRE?

Si para realizar una desperta hace falta el CRE y con cualquier elemento pirotécnico que utilices, masclets, chinos, etc.. , puesto que aun teniendo marcado CE, nadie cumple con los requisitos del fabricante en cuanto a su manejo. Debes de tener en cuenta que la desperta es una manifestación festiva, de ahí la famosa ITC18.
Para que salgas de dudas te informo:
antes de realizar tu desperta, tu RGCRE responsable debe de realizar un croquis del itinerario que vais hacer, realizar un listado de las personas que van asistir a dicho acto todas ellas con certificación CRE, así como colocar carteles en el recorrido, debes de tener un seguro acorde al acto, notificar el horario de inicio y final, ya que al tener marcado CE, no hace falta notificarlo a Gobernación., pero si se debería de notificar al ayuntamiento.
espero haberte sacado de dudas.
gracias

  • Como quedan inscritos los CRE una vez superada la Jornada Formativa y el examen:

Los CRE aprobados quedan acreditados en la plataforma cre de Conselleria de Justicia; los responsables de grupo, es decir los RGCRE responsables de grupo CRE, son los únicos que pueden tener acceso a ellos por mediación del dni, y asignarlos a uno o varios grupos.
Tu puedes pedir tu acreditación a un RGCRE, responsable de grupo en el cual estés asignado, y te lo puede facilitar.
Ten en cuenta, que la acreditacion cre, es valida siempre y cuanto tu pertenezcas a una asociación, aunque si eres mayor de edad nunca la perderás, ya que queda registrada en la plataforma.
El curso que tu hiciste estaría impartido por algún grupo en Alzira, FVAAC, etccc......., deberías de pedírselo a ellos para que te lo hicieran llegar, no obstante si no lo recuerdas, me das a mi los datos y te lo haré llegar.

No hay comentarios: